panel_04

winamp192

winamp64

winamp24

mp192

mp64

mp24


Kezdőoldal

ÁSZF Nyomtatás E-mail

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A RÁDIÓ FOCUS REKLÁMIDEJÉNEK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ

I.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft. (a továbbiakban "Műsorszolgáltató"), - mint a Rádió Focus reklámidejének kizárólagos tulajdonosa, - üzleti magatartásának alapját képezi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") szabályai a jogszabályi rendelkezésekkel és a Magyar Reklámetikai Kódexben foglaltakkal összhangban álljanak.

1. Jelen ÁSZF a Rádió Focus-ban és annak web-es felületein, a Műsorszolgáltató és megbízottjai által értékesített Reklámidőre vonatkozik.

2. Műsorszolgáltató megrendelés alapján, ellenszolgáltatás fejében hirdetési, szponzorációs és egyéb kommunikációs lehetőséget biztosít üzletfelei számára a jelen ÁSZF szerint megkötött vállalkozási szerződések keretében, a fenti médiában.

 

II.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Műsorszolgáltató által értékesített reklámidőben a Rádió Focus által sugárzott, illetve web-es felületén közzétett reklám (a továbbiakban "Reklám") jogszabályt, ORTT rendelkezést, rádiós szakmai szabályt, etikai normát és a jelen ÁSZF-et nem sértheti. A Reklám nem tévesztheti meg a Rádió hallgatóit oly módon, mintha a sugárzott Reklám a Rádió műsora, közleménye, vagy más rádió műsora lenne. A Reklám meg kell, hogy feleljen a jelen ÁSZF IV/1 pontjában meghatározott technikai előírásainak.

2. A Műsorszolgáltató kötelezettséget vállal a Reklám technikailag megfelelő sugárzására. A Reklám vételi minőségéért a Műsorszolgáltató felelősséget nem vállal.

3. Műsorszolgáltató célja, hogy a Rádió Focus az általa kialakított zenei és műsor arculattal piacképes hallgatói bázist teremtsen a Reklámok minél magasabb hatékonysága érdekében. Ezen cél érdekében a Műsorszolgáltatónak jogában áll minden olyan megrendelést visszautasítani, amit a Rádió arculatától eltérő, általa nem felvállalható hangzásúnak vagy tartalmúnak vél.

4. Műsorszolgáltató jelen ÁSZF-be, különösen annak II./2. és II./3. pontjaiba ütköző megrendeléseket nem teljesít, ezért jogosult minden, a Megrendelő által készen hozott Reklámot az első sugárzást megelőzően megvizsgálni mind technikai, mind tartalmi szempontból. Ha a sugárzásnak bármilyen akadálya merül fel, arról haladéktalanul értesíti Megrendelőt. Ezen vizsgálat során a Műsorszolgáltató jogosult a Megrendelőtől a III./1. pontban meghatározottakon túl egyéb írásos információt (cégnév, székhely vagy állandó belföldi telephely, adószám) engedélyköteles tevékenység esetén az engedély hiteles másolatát, kérni annak érdekében, hogy megbizonyosodjon a Reklám jogszabályoknak és a jelen ÁSZF-nek való megfeleléséről. Az információ megtagadása estén, illetve a megadott információk vizsgálata eredményének függvényében a Műsorszolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

5. Műsorszolgáltató a III./1. pont szerint lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén is jogosult további jogkövetkezmény nélkül visszautasítani a sugárzást, ha a Megrendelő nem tartja be a jelen ÁSZF alapján a Műsorszolgáltatóval kötött szerződés és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve ha a reklámidő lekötése nem a Reklám pontos tartalmának vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt és ha a Műsorszolgáltató a Reklám pontos ismeretében megállapítja, hogy az a jelen ÁSZF-be, különösen a II./2. és a II./3. pontba ütközik. A Műsorszolgáltató a visszaigazolt megrendelés esetében is jogosult a II./4. pont szerint dokumentumokat vagy információkat kérni a Megrendelőtől, ha ezt szükségesnek látja. Ha a Megrendelő az adott határidőn belül nem tesz eleget az ilyen kérésnek, úgy a Műsorszolgáltató jogosult az adott Reklám sugárzásának felfüggesztésére vagy visszautasítására.

6. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással - az anyagi következményeket vállalva - kéri valamely Reklám sugárzásának felfüggesztését vagy megszüntetését, a Műsorszolgáltató köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. A Megrendelő köteles 24 órán belül írásban nyilatkozni a kért felfüggesztés vagy megszüntetés teljesíthetőségéről. Ha a Megrendelő továbbra is kéri a Reklám sugárzását, úgy köteles nyilatkozni a bejelentésben foglaltakról és vállalni a teljes anyagi és egyéb felelősséget. Ezen nyilatkozat alapján a Műsorszolgáltató dönthet a Reklám sugárzásáról. Harmadik személy által igényelt felfüggesztés vagy megszüntetés esetén, ha a Megrendelő kéri, a Műsorszolgáltató az ORTT-től, illetve a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől szakmai állásfoglalást kér, amelynek beérkezéséig a sugárzását egyedi elbírálás alapján Műsorszolgáltató felfüggesztheti.

7. A Megrendelő felel a Reklám tartalmának valódiságáért, és azért, hogy az nem sérti harmadik személynek jogszabályban meghatározott jogait. Így e tekintetben Megrendelő, mint reklámoztató felel bármely hatóságnak a Reklámmal kapcsolatosan a Műsorszolgáltatóval, mint a reklám közzétevőjével szemben indított eljárások következményeiért. Az eljárások során a Műsorszolgáltatóra rótt bírságot illetve a Műsorszolgáltatót ért kárt a Megrendelő köteles maradéktalanul megtéríteni. A Megrendelő a Reklámokra vonatkozó jogdíj megfizetéséért helytállni tartozik.

8. Csomagküldő szolgálatok hirdetéseit a Műsorszolgáltató csak abban az esetben tudja elfogadni, ha a hirdető a hirdetésben azonosítható módon megnevezi magát, megjelöli székhelyét, állandó belföldi telephelyét, nyilvántartási számát, telefonszámát és azt hitelt érdemlően igazolni tudja.

9. A Megrendelő felel azért, hogy a Reklám megfelel a jelen ÁSZF rendelkezéseinek, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény és gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, valamint egyéb, reklámokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek. A Műsorszolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy kétség esetén az ORTT-től előzetes állásfoglalást kérjen, vagy a Megrendelőt kérje az ORTT vonatkozó állásfoglalásának beszerzésére. Ezen állásfoglalás függvényében módja van visszautasítani az adott Reklám megrendelését, vagy a már lekötött és visszaigazolt Reklám sugárzását vagy közzétételét.

10. A fentieken túlmenően a Műsorszolgáltató saját belátása szerint dönthet valamely megrendelés elfogadásáról vagy visszautasításáról.

11. Társadalmi célú hirdetés megrendelése esetén a Műsorszolgáltató kiköti, hogy a társadalmi célú Reklámban megfogalmazott, támogatott, népszerűsített vagy egyéb formában közölt célhoz vagy eseményhez kapcsolódó termékre vagy szolgáltatásra nem rendelhető meg Reklám a társadalmi célú reklám sugárzásának időtartama alatt és az azt követő 3 hónapig. Társadalmi célú reklámnak az egészségnevelési, tudományos, ismeretterjesztő, állampolgári, kulturális célú illetve az állampolgárok széles körének igényeit szolgáló tájékoztatás/hirdetés minősül. A Műsorszolgáltató kizárólagosan fenntartja magának a jogot, hogy egy Reklámot társadalmi célúnak illetve kereskedelminek minősítsen.

12. A Műsorszolgáltató a Megrendelő értesítése vagy hozzájárulása nélkül jogosult jelen ÁSZF-ben szabályozott kötelezettségei teljesítésére alvállalkozók (továbbiakban Alvállalkozók) igénybevételére.

 

III.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

1. A megrendelés módja és teljesítése

a)        A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely szolgáltatás igénybevételét írásos megrendeléssel kezdeményezheti. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell: a megrendelő nevét, címét, telefon- és faxszámát, adó- és bankszámlaszámát, a számlázási címet, ha eltér a Megrendelő címétől, a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét (reklámügynökségtől érkező megrendelés esetén ezeket az adatokat az ügyfélre vonatkozóan is meg kell adni, csomagküldő szolgálat esetén a fentieken túl nyilvántartási számát is), hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a Reklám fajtájának megnevezését, a Reklám címét, hosszát és tartalmát, a sugárzás darabszámát, a hirdetési idő-kategóriákat. A Műsorszolgáltató a megrendelés elfogadásáról legkésőbb 3 munkanapon belül írásban nyilatkozik.

b)        Amennyiben a megrendelés reklámügynökségtől érkezik és a reklámügynökség írásos megrendelése nem tartalmazza azonosítható módon a reklámügynökség ügyfelének nevét, címét, cégjegyzékszámát és a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, akkor a Műsorszolgáltató további jogkövetkezmény nélkül jogosult a megrendelést visszautasítani.

Ha a Műsorszolgáltató a reklámot a II./4. pont szerinti vizsgálat alapján technikai és tartalmi szempontból megfelelőnek találja, úgy a megrendelésben igényelt reklámidőt leköti és a lekötést a Megrendelőnek visszaigazolja. A reklámra vonatkozó sugárzási időpontok lekötésénél a Műsorszolgáltató figyelembe veszi a megrendelésben szereplő erre vonatkozó esetleges igényt.

c)         Ha a Műsorszolgáltató a megrendelést elfogadta és azt visszaigazolta, úgy a szerződést a Megrendelő és a Műsorszolgáltató között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni. A szerződésben a Műsorszolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a Megrendelő részére a megrendelt és visszaigazolt reklámidőt, és ezen reklámidőben a fenti feltételeknek megfelelő Reklámnak a megrendelés szerinti, a Rádióban való sugárzását biztosítja.

d)        Az a)-c) pontok rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a Műsorszolgáltató a Megrendelő részére, akár közvetlenül, akár reklámügynökségen keresztül szórásterv elkészítésével ajánlatot tesz a Reklám lekötésére és a sugárzási időpontokra és a szórástervet a Megrendelő az ajánlati kötöttség időpontjának lejártát megelőzően cégszerűen aláírja.

2. A megrendelés feltételei

a)        Műsorszolgáltató külső gyártónál készített hanganyagot is elfogad, de a hanganyagok legyártását külön gyártási költség felszámításával maga is vállalja.

b)        Ha a megrendelést a Műsorszolgáltató III./1. pont szerint elfogadja azzal, hogy a Reklám anyagát a Megrendelő készíti el, úgy a Megrendelő a kész reklámanyagot az első sugárzást megelőző 2. munkanap 15:00 óráig köteles a Műsorszolgáltató részére átadni.

c)         Ha a Műsorszolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Reklám hanganyagát a Műsorszolgáltató készíti el, úgy a hanganyagra vonatkozó igényeket, illetve az elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első sugárzást megelőző 5. munkanap 15:00 óráig kell a Műsorszolgáltató részére írásban átadni.

d)        A Reklám anyagának III./4/b. pont szerinti cseréje esetén a módosított hanganyagot az első módosított sugárzást 48 órával megelőzően kell a Műsorszolgáltató részére átadni. Ha a Reklám módosított anyagát a módosítási igény szerint a Műsorszolgáltató készíti el, úgy a módosításra vonatkozó igényeket, illetve a módosított anyag elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első módosított sugárzást 5 nappal megelőzően kell átadni a Műsorszolgáltató részére írásban.

e)        A Műsorszolgáltató nem felel a megrendelés teljesítésének késedelméért, ha a Megrendelő a Reklám anyagát nem a fentiek szerinti határidőben vagy nem jelen ÁSZF IV. pontjában foglat jelölt technikai minőségben adja át a Műsorszolgáltatónak.

A Műsorszolgáltató nem felel továbbá a megrendelés teljesítésének késedelméért vagy meghiúsulásáért, ha annak oka a Műsorszolgáltató érdekkörén és működési körén kívül eső ok (pl. áramszünet, vagy egyéb technikai okból történő adáskimaradás), illetőleg vis major események.

 

3. A megrendelhető reklámok fajtái:

a)        Reklámriport: 60 másodperc hosszúságú egybefüggő beszélgetés, mely nem tartalmaz előre felvett, a beszélgetéstől független hangzó anyagokat.

b)        Reklámspot: a hirdető azon hanganyaga, mellyel termékét vagy szolgáltatását népszerűsíti. A reklámspotban a reklámhangok előre megírt dramaturgia szerint mondják fel a Reklám szövegét, a reklámspot időtartama minimum 10 másodperc, maximum 60 másodperc lehet.

c)         Műsorelemekhez kapcsolódó reklámspot: olyan reklámlehetőség, amely magában foglal előre felvett hangzó anyagokat, és amely időjárás-jelentéshez, közlekedési információkhoz, programajánlóhoz, stb. kapcsolódik. A kiemelt műsorelemhez kapcsolódó reklámspot tartalmazza a Megrendelő említését 5 másodpercben a kiemelt műsorelem felkonferálásában, illetőleg a reklámspot elhangzását 20 másodpercben, a kiemelt műsorelem elhangzását követően.

d)                 Reklámjáték: olyan, a műsorban sugárzott játék, melynek elején 10 másodperc felkonferálás, vagy minimum 15 másodperc reklámspot hangzik el, a végén pedig minimum 10 másodperces lekonferálás az ajándék ismételt említésével.. A játék ajándékaként felkínált tárgy vagy szolgáltatás csak teljes értékű kell legyen, tehát az nem lehet valamely tárgyra vagy szolgáltatásra vonatkozó engedmény. Az ajándék minimális értéke 3.000 Ft,- +ÁFA. Amennyiben a a Felek az egyedi jogügylet során másként nem állapodnak meg, a Megrendelő köteles a felajánlott ajándék után fizetendő adót és egyéb járulékokat megállapítani, bevallani és megfizetni. Az ajándékra vonatkozóan a Műsorszolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ajándék jellegét meghatározza.

e)           Politikai hirdetés: A megrendelő politikai tartalmú reklámszpotja (lásd III./3./b.)

Politikai célú hirdetést  Műsorszolgáltató kizárólag az 1996. évi I. törvény 11.§. szerint és csak a napi hat „politikai hirdetés” blokkjába, - hirdetőnként és blokkonként - egyet-egyet fogad el!

4. A megrendelés lemondása, módosítása

a)           A Megrendelő a megrendelt és visszaigazolt reklámidőt írásbeli lemondás formájában, illetve lemondási díj megfizetése mellett mondhatja le.

Ennek mértéke amennyiben a lemondás a sugárzást megelőző 3 napon belül történik, a sugárzási díj 30%-a. Egyéb esetben nem kell lemondási díjat fizetni.

b)          Reklámanyag cseréjéről Műsorszolgáltatót legkésőbb a sugárzást megelőző 5 nappal a hanganyag vagy az elkészítéséhez szükséges információk csatolásával írásban kell értesíteni. Műsorszolgáltató a módosítást visszaigazolásával fogadja el. A módosítás díját tarifa táblázatunk tartalmazza.

 

5. Reklamáció

a) A reklamációt a kifogásolt sugárzást követően legkésőbb 7 naptári napon belüli beérkezéssel kell írásban benyújtani.

b) Az alaptalan reklamáció a bizonyítás technikai költségeinek Megrendelő általi viselését vonja maga után. Az alapos reklamáció technikai költségei a Műsorszolgáltatót terhelik, amennyiben azért Műsorszolgáltató felelősséggel tartozik. A Műsorszolgáltató a sugárzott Reklámról és az adáskörnyezetéről felvételt készít, melyet a sugárzástól számított 30 napig őriz meg. Ezen felvételek alapján minősíti a beérkező reklamációkat.

c) Alapos a reklamáció akkor, ha a Műsorszolgáltató által elvégzett vizsgálat alapján a kifogásolt Reklám nem a Megrendelő által átadott tartalmú anyagot tartalmazta, vagy nem a visszaigazolt 3 órás idősávban került sugárzásra. A Műsorszolgáltató akkor tartozik felelősséggel a nem megfelelő Reklám sugárzásáért, ha a Reklám nem megfelelő sugárzása neki felróható okból következett be.

d) Nem tartozik felelősséggel a Műsorszolgáltató az olyan alapos reklamációkért, melynek oka a Műsorszolgáltatónak nem felróható. Ilyennek kell tekinteni többek között a vis majort, a műsorszórás kiesését, a Műsorszolgáltatónak valamely hatóság határozata alapján tett cselekményét, vagy a sugárzás II./6. és/vagy II./7. pontjai szerinti felfüggesztését vagy megszűntetését.

e) Olyan alapos reklamáció esetén, amelyért a Műsorszolgáltató a fenti III./5./c. pont szerint felelősséggel tartozik, a Műsorszolgáltató a Megrendelő választása szerint, vagy a hibásan teljesített sugárzásra vonatkozó díjat nem számlázza le a Megrendelőnek, vagy a Műsorszolgáltató az általa választott más időpontban ingyenes sugárzási lehetőséget ajánl a Megrendelőnek.

 

IV.

A SUGÁRZANDÓ REKLÁM


1. Műsorszolgáltató a sugárzást akkor tudja vállalni, ha a Reklám hang, illetve írásos anyagát a Megrendelő a III./2. pont szerinti határidő betartásával az alábbi formátumokban adja át a Műsorszolgáltató részére.

Külső hanganyagok esetén:

Hanghordozó típusa: CD, Dat kazetta, Mini Disc, studió szalag 39 cm/sec.

Digitális file Email-ben: mp3-44,1KHz-224Kb/sec-sztereo, wav-16bit-44,1KHz-sztereo, vagy hasonló minőségű flac formátum.

2. A Műsorszolgáltató a megrendelések teljesítését a telítettség függvényében, és az azonos kategóriájú termékek reklámozásának időbeli elhatárolását figyelembe véve, kategóriákban, 3 órás idősávokban meghatározott időpontokban vállalja. A sugárzás 3 órás idősáv pontossággal meghatározott időpontját a Műsorszolgáltató visszaigazolása tartalmazza.

3. Műsorszolgáltató a reklám gyártását III./2./d. pont szerinti határidők Megrendelő általi betartása esetén tudja vállalni. A felek a fentieknél rövidebb határidőben is megállapodhatnak, ez esetben azonban Műsorszolgáltató 50% sürgősségi felárat alkalmaz.

4. Amennyiben a különböző reklámfajtákra vonatkozó megrendelés a IV./2. pont szerinti 3 órás idősávoknál szűkebb időintervallumra vonatkozik, vagy a Reklám elsőként, illetve utolsóként szerepel a reklámblokkban; avagy kiválasztott reklámblokkban kerül elhelyezésre; illetve többször kerül sugárzásra egy reklámblokkon belül vagy egyéb módon kiemelten kerül elhelyezésre, a Műsorszolgáltató mindenkori árlistája szerinti felárat jogosult felszámítani.

5. A Megrendelő által készített Reklám anyagára vonatkozóan, annak átadásával úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy jogszerű felhasználója és/vagy szerzője a Műsorszolgáltató részére reklámozás célból rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás(ok)nak és a Reklám anyaga harmadik személy(ek) szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogát nem sérti. Amennyiben e szavatosság megszegésével harmadik személy a Műsorszolgáltatóval szemben igényt érvényesít, illetőleg valamely hatóság bírságot szab ki, a Megrendelő a megállapított bírság vagy kártérítés tekintetében, annak teljes mértékéig, a  Műsorszolgáltatóval szemben helytállni köteles.

6. A Műsorszolgáltató, ha a megítélése szerint a Megrendelő által átadott reklámanyag jogszabályt, ORTT elvi állásfoglalást, harmadik személy szerzői jogát vagy személyhez fűződő jogát, avagy egyebekben a jelen ÁSZF-et sérti, úgy köteles felszólítani a Megrendelőt a reklámanyag módosítására, és ennek lehetőségét megadni a Megrendelőnek. Ha a Megrendelő a felszólítást követően nem módosítja a reklámanyagot, úgy a Műsorszolgáltató megtagadhatja annak sugárzását/megjelentetését.

 

V.

DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A megrendelt Reklámok mindenkor a Rádió Focus hatályos tarifa táblázata alapján kerülne visszaigazolásra és számlázásra. A tarifatáblázat szerinti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák, amely a mindenkori jogszabály szerinti mértékben kerül felszámításra.

2. A Műsorszolgáltató jogosult a tarifatáblázatban meghatározott áraktól, mennyiségi kedvezményektől és egyéb kedvezményektől eltérő mértékű kedvezmények nyújtására.

3. A minimális reklámhossz 10 másodperc.

4. Eltérő egyedi megállapodás hiányában a Megrendelő a gyártási, sugárzási díjat, illetve az esetleges járulékos szolgáltatási díjakat, a teljesítést követően, a Műsorszolgáltató által kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megfizetni.

5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Műsorszolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot is felszámíthat.

6. Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét a Műsorszolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti, a Műsorszolgáltató jogosult - a késedelmi kamat felszámításán túlmenően - az esetlegesen fennálló szerződést – kártérítési kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal felmondani, vagy a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a tartozások rendezéséig, illetőleg új megrendelés elfogadását megtagadni.

Jelen ÁSZF a 2008. január 02-át követően megkötött szerződések tekintetében irányadó. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Ezen ÁSZF figyelembevételével köttetett szerződések kapcsán felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a peres útra a Salgótarjáni Városi Bíróság illetve a Nógrád Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

 

Salgótarján, 2008. január 02.
Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft.

 

Copyright © Helyi Rádó Műsorszolgáltató Kft. - Minden jog fenntartva.


 
Google bookmarkTwitterFacebook