panel_04

winamp192

winamp64

winamp24

mp192

mp64

mp24


Kezdőoldal

Adatvédelem Nyomtatás E-mail
A RÁDIÓ FOCUS, mint Internet tartalomszolgáltató
adatvédelmi kezelési elvei és gyakorlata

A RÁDIÓ FOCUS Internet tartalomszolgáltató ezúton teszi közzé az adatvédelmi és kezelési elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

1. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi törvényi helyeket:

- A 2011.évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
- Az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során - 1998. évi VI. törvény,
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről XVII. fejezetében foglalt rendelkezések,
-A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirõl, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet,
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény,
- A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó mûködési, etikai és eljárási szabályzata,
- Az Online Privacy Alliance ajánlásai

Jelen közleményünk célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet őnélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartják a személyes adatainak feldolgozása során (adatvédelem).

2. Fogalom-meghatározások a jelen közlemény alkalmazása során:

- személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre   vonatkozó  következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható,
- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is,
- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől,
- adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
- nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

3. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

A RÁDIÓ FOCUS, mint adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul.
Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.
A honlap meglátogatása során a szerverünk bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.
Amennyiben egyéb oknál fogva személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk át rendelkezésünkre álló adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

4. Egyéb:
A RÁDIÓ FOCUS kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése elõtt világos, figyelemfelkeltõ és egyértelmû közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja õt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveirõl. Minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezõvé, felhívjuk a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az önkéntes adatszolgáltatás megtagadása esetén, - felhasználónk döntését elfogadva, – a RÁDIÓ FOCUS semmiféle szankciót nem alkalmaz.
 Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a RÁDIÓ FOCUS a vonatkozó törvényi korlátozásokat minden esetben betartja. Az estben, ha a szolgáltatott adatokat a RÁDIÓ FOCUS az eredeti adatfelvétel céljától eltérõ célra kívánja felhasználni, köteles a felhasználót tájékoztatni és ehhez elõzetes hozzájárulását megszerezni. Amennyiben a felhasználó az ilyen célú felhasználáshoz nem járul hozzá, a RÁDIÓ FOCUS a felhasználó döntését magára nézve kötelezõ érvényûnek fogadja el. A RÁDIÓ FOCUS folyamatosan gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetõleg megakadályozza azok bármilyen célú jogosulatlan felhasználását.
Az adatfelvétel céljának megvalósulása után a RÁDIÓ FOCUS a birtokába került személyes adatokat törli.  Természetesen Ön is bármikor kérheti adatainak törlését, vagy visszavonhatja személyes adatainak rögzítéséhez tett személyes hozzájárulását, a jövőre nézve.
E nyilatkozat nem vonatkozik azon oldalakra, amelyek a www.radiofocus.hu-ról hiperlinkkel érhetők el!

Amennyiben e nyilatkozat elolvasása után Ön szolgáltatásainkat továbbra is igénybe veszi és ezek során számunkra adatot szolgáltat, elfogadja adatvédelmi alapelveinket!

Ha jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenõen további kérdése merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amelyet e Nyilatkozat nem tisztáz, kérjük írjon nekünk a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre, hogy megfelelõen tájékoztathassuk.

 
Google bookmarkTwitterFacebook